Pályázati felhívás okos eszközökre

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottsága

pályázatot hirdet

hátrányos helyzetűek okos eszközök beszerzésének támogatására

A pályázat általános célja a digitális kompetencia feltételeinek megteremtése infokommunikációs eszközhöz történő hozzájutás támogatásával.

Pályázatot a XIII. kerület közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő szülő, törvényes képviselő, gyám általános iskolai felső tagozatos vagy középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekére tekintettel, továbbá   65. életévet betöltött szépkorú nyújthat be.

A pályázható támogatás okos eszköz, laptop vagy tablet megvásárlására szolgáló utalvány, amely a kijelölt kerületi üzletekben váltható be.

A rendelkezésre álló keret: 2 000 000,-Ft.

Pályázati feltétel:

  • bejelentett lakóhely és életvitelszerű itt élés,
  • családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosát ( Jelenleg: 85 500,-Ft.),
  • általános iskolai felső tagozatos, középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek esetében osztályfőnökének támogatói javaslata, ( A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében, tanulmányi átlaga eléri a 3,7 eredményt. )
  • 65. életévet betöltött szépkorúak esetében igazolás, oklevél az elvégzett informatikai tanfolyamról.

A pályázati adatlap beszerezhető Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályon, a Hivatal ügyfélszolgálatán (1139 Budapest, Béke tér 1.), valamint kerületi fenntartású szociális intézményekben, továbbá elérhető a www.budapest13.hu weboldalon. 

Ha a döntésre történő előkészítés során a Szociális és Köznevelési Osztály ügyintézője hiányt észlel, a 2021. november 30-i benyújtási határidőt követően írásbeli hiánypótlási felhívást küld határidő kitűzésével. A felhívási határidő eredménytelen eltelte esetén a pályázat érvénytelennek minősül, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye. 

A pályázatot a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság a pályázat beérkezését követő - az előterjesztésre vonatkozó szabályok betartásával - soros ülésén bírálja el.

A nyertes pályázókat a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság írásban értesíti.

 

A pályázat benyújtása:

- személyesen: a Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán, vagy a Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben (1139 Budapest, Béke tér 1.) vagy bármely kerületi idősek klubjában.

- elektronikusan, scenelve: ph-szko@bp13.hu e-mail címre eljuttatva.

Tisztelt Pályázó!

Kérem, figyelmesen olvassa el az alábbi adatvédelmi tájékoztatót!

Tájékoztatjuk, hogy a nyomtatványon megadott személyes adatokat a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletében meghatározott jogalappal, célból, körben, határideig és módon kezeljük. Amennyiben Ön a megjelölt jogszabályokban megjelölteteken túl további személyes adatot is megad a fentiek szerint, úgy azokat – ellenkező bizonyításig – az a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatoknak tekintjük. Ezen adatokra vonatkozóan Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (6) szerinti hozzájárulását vélelmezzük, amellyel egyidejűleg nyilatkozik, hogy amennyiben harmadik fél adatait is megadja, úgy a megadott személyes adatok előttünk történő feltárására az érintettől megfelelő felhatalmazással rendelkezik.

Budapest, 2021. október    21.    

                    Varga Zsanett sk.

                              elnök

 

Az adatlapot a mellékletben találják.

 

Fájlok

Pályázati felhívás hatranyos_helyzetuek_tamogatasa_.doc (91 KB)
LetöltésMegnyitás
SZKO-64-1 hátrányos helyzet?ek okos eszközökre való pályázati adatlap.doc (54 KB)
LetöltésMegnyitás